Stichting INSEAD Alumni Fund Nederland

This page provides the information that is required by the Dutch tax authorities to preserve the socalled ANBI-status of the "Stichting INSEAD Alumni Fund Nederland" in the Netherlands. ANBI status enables donors to deduct their gift to INSEAD from their private or corporate taxable income in the Netherlands. As such, most of the information below is presented in the Dutch language.

I. Naam
Stichting INSEAD Alumni Fund Nederland

II. Fiscaal nummer
8199.36.236

III. Contactgegevens
INSEAD Alumni Fund Netherlands
Middenlaan 3
1405 CD Bussum
Nederland
[email protected]

IV. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het werven van financiële middelen voor het realiseren van de doelstellingen van de rechtspersoon naar Frans recht Institut Européen d'Adminstration des Affairs, gevestigd te Fontainebleau (Frankrijk) kantoorhoudende te 77305 Fontainebleau, Boulevard de Constance (hierna ‘INSEAD’), welke instelling op grond van het bepaalde in artikel 6.37 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 werd aangewezen door de Staatssecretaris van Financiën bij zijn beschikking van elf april negentienhonderdvijfennegentig, als een buitenlandse instelling waaraan aftrekbare giften kunnen worden gedaan, alsmede het doorbetalen van die financiële middelen aan voormelde rechtspersoon INSEAD en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting ondersteunt geen andere instellingen, particulieren of projecten.

V. Beleidsplan

1. Missie
De missie van de stichting is het werven van fondsen voor INSEAD, hoofdzakelijk onder voormalige studenten van deze instelling (hierna ‘alumni’).
2. Visie
De visie van de stichting is dat alumni INSEAD wensen te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen.
3. Werkzaamheden
De stichting werft sponsorgelden en donaties en keert deze gelden daadwerkelijk uit aan INSEAD. Hiertoe organiseert de stichting evenementen en benadert het alumni. Hierbij werkt de stichting nauw samen met INSEAD en aan INSEAD gelieerde instellingen.
4. Doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel om het aantal alumni dat donaties geeft te verhogen.

VI. Bestuurders
Het bestuur wordt gevormd door Chantal Stoffelsma – IAF NL Co-President, Manish Kumar Singh – IAF NL Co-President.

VII. Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen van de stichting geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. Er zijn geen werknemers in dienst.

VIII. Activiteitenverslag
Activiteiten van de stichting in 2018 betroffen onder meer de organisatie van een diner ter gelegenheid van INSEAD Giving Day, het onderhouden van contacten met bestaande en potentiële donoren, en het bieden van bestuurlijke ondersteuning aan INSEAD en aan INSEAD gelieerde instellingen.

VIII. Financiële verantwoording
Stichting INSEAD Alumni Fund
Bezoek onze website voor meer informatie en het ANBI form: https://blogs.insead.edu/netherlands-iaa/insead-alumni-fund/


Toelichting

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De kosten hebben betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De bestedingen zijn conform het bestedingscriterium voor ANBI’s en alle uitkeringen zijn in lijn met de doelstelling van de Stichting.

Your browser is out of date.

Please update your browser to experience this website as designed. If you are using Internet Explorer we suggest you upgrade to Microsoft Edge or Google Chrome.